عاج


english

1 general:: ivory

worldtranslators.net


معنی کلمه عاج ، معنی اصطلاح عاج ، به عاج چی می گن؟ ، عاج چی می شه؟، واژه عاج ، معادل عاج ، عاج synonym , عاج definition , عاج meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 361 میلی ثانیه.