داستان آبیدیک
معنی کلمه عاجز ، معنی اصطلاح عاجز ، به عاجز چی می گن؟ ، عاجز چی می شه؟، واژه عاجز ، معادل عاجز ، عاجز synonym , عاجز definition , عاجز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 256 میلی ثانیه.