عاجز کردن


english

1 general:: disable

worldtranslators.net


معنی کلمه عاجز کردن ، معنی اصطلاح عاجز کردن ، به عاجز کردن چی می گن؟ ، عاجز کردن چی می شه؟، واژه عاجز کردن ، معادل عاجز کردن ، عاجز کردن synonym , عاجز کردن definition , عاجز کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 274 میلی ثانیه.