عاجز کننده


english

1 general:: importunate

worldtranslators.net


معنی کلمه عاجز کننده ، معنی اصطلاح عاجز کننده ، به عاجز کننده چی می گن؟ ، عاجز کننده چی می شه؟، واژه عاجز کننده ، معادل عاجز کننده ، عاجز کننده synonym , عاجز کننده definition , عاجز کننده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 362 میلی ثانیه.