عاجزانه


english

1 general:: humble

transnet.ir


معنی کلمه عاجزانه ، معنی اصطلاح عاجزانه ، به عاجزانه چی می گن؟ ، عاجزانه چی می شه؟، واژه عاجزانه ، معادل عاجزانه ، عاجزانه synonym , عاجزانه definition , عاجزانه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 348 میلی ثانیه.