عاجل


english

1 general:: immediate, prompt, hasty

worldtranslators.net


معنی کلمه عاجل ، معنی اصطلاح عاجل ، به عاجل چی می گن؟ ، عاجل چی می شه؟، واژه عاجل ، معادل عاجل ، عاجل synonym , عاجل definition , عاجل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 569 میلی ثانیه.
بنر موبایل