عاجلا


english

1 general:: immediately

transnet.ir


معنی کلمه عاجلا ، معنی اصطلاح عاجلا ، به عاجلا چی می گن؟ ، عاجلا چی می شه؟، واژه عاجلا ، معادل عاجلا ، عاجلا synonym , عاجلا definition , عاجلا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 416 میلی ثانیه.