عاجی


english

1 general:: ivory

worldtranslators.net


معنی کلمه عاجی ، معنی اصطلاح عاجی ، به عاجی چی می گن؟ ، عاجی چی می شه؟، واژه عاجی ، معادل عاجی ، عاجی synonym , عاجی definition , عاجی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 354 میلی ثانیه.