عادت دادن

âdat dâdan


english

1 general:: accustom

transnet.ir

2 Law:: habituate; accustom; school (school oneself in patience(

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه عادت دادن ، معنی اصطلاح عادت دادن ، به عادت دادن چی می گن؟ ، عادت دادن چی می شه؟، واژه عادت دادن ، معادل عادت دادن ، عادت دادن synonym , عادت دادن definition , عادت دادن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 464 میلی ثانیه.