عادت داشتن


english

1 general:: to be in the habit of, accustomed to

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه عادت داشتن ، معنی اصطلاح عادت داشتن ، به عادت داشتن چی می گن؟ ، عادت داشتن چی می شه؟، واژه عادت داشتن ، معادل عادت داشتن ، عادت داشتن synonym , عادت داشتن definition , عادت داشتن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 445 میلی ثانیه.