عادت های مطالعه


english

1 general:: Study habits

transnet.ir


معنی کلمه عادت های مطالعه ، معنی اصطلاح عادت های مطالعه ، به عادت های مطالعه چی می گن؟ ، عادت های مطالعه چی می شه؟، واژه عادت های مطالعه ، معادل عادت های مطالعه ، عادت های مطالعه synonym , عادت های مطالعه definition , عادت های مطالعه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 460 میلی ثانیه.