عادت کردن


english

1 general:: get into a habit

شبکه مترجمین ایران

2 general:: get used to

transnet.ir


معنی کلمه عادت کردن ، معنی اصطلاح عادت کردن ، به عادت کردن چی می گن؟ ، عادت کردن چی می شه؟، واژه عادت کردن ، معادل عادت کردن ، عادت کردن synonym , عادت کردن definition , عادت کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 421 میلی ثانیه.