عادتی


english

1 general:: customary

transnet.ir


معنی کلمه عادتی ، معنی اصطلاح عادتی ، به عادتی چی می گن؟ ، عادتی چی می شه؟، واژه عادتی ، معادل عادتی ، عادتی synonym , عادتی definition , عادتی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 442 میلی ثانیه.