ترجمه رسمی ترجمه مقاله
   

علم شنگه


english

1 general:: fuss, commotion

worldtranslators.net


زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 304 میلی ثانیه.