داستان آبیدیک

غ


غائبانه
http://abidic.com/word/غائبانه

indirectly

غائله
http://abidic.com/word/غائله

riot

غائله را خاباندن
http://abidic.com/word/غائله را خاباندن

passify a disturbance

غائی
http://abidic.com/word/غائی

final

غادر
http://abidic.com/word/غادر

treacherous

غار
http://abidic.com/word/غار

laurel tree

غار شناس
http://abidic.com/word/غار شناس

speleologist

غار غار
http://abidic.com/word/غار غار

croaking

غار گدازه ای
http://abidic.com/word/غار گدازه ای

lava cave

غار مصنوعی
http://abidic.com/word/غار مصنوعی

grotto

غارت
http://abidic.com/word/غارت

pillage

غارت زده
http://abidic.com/word/غارت زده

sacked

غارت شده
http://abidic.com/word/غارت شده

looted

غارت کردن
http://abidic.com/word/غارت کردن

loot

غارتگر
http://abidic.com/word/غارتگر

plunderer

غارتگری
http://abidic.com/word/غارتگری

plundery

غارتی
http://abidic.com/word/غارتی

stolen

غاردانه
http://abidic.com/word/غاردانه

laurel berries

غارزی
http://abidic.com/word/غارزی

troglodytic

غارشناس
http://abidic.com/word/غارشناس

speleologist

غارشناسی
http://abidic.com/word/غارشناسی

speleology

غارغار کردن
http://abidic.com/word/غارغار کردن

croak

غارمانند
http://abidic.com/word/غارمانند

cave-like

غارنشین
http://abidic.com/word/غارنشین

cave-dweller


معنی کلمه غ ، معنی اصطلاح غ ، به غ چی می گن؟ ، غ چی می شه؟، واژه غ ، معادل غ ، غ synonym , غ definition , غ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 52 میلی ثانیه.