غائبانه


english

1 general:: indirectly

transnet.ir


معنی کلمه غائبانه ، معنی اصطلاح غائبانه ، به غائبانه چی می گن؟ ، غائبانه چی می شه؟، واژه غائبانه ، معادل غائبانه ، غائبانه synonym , غائبانه definition , غائبانه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 355 میلی ثانیه.