غائله را خاباندن


english

1 general:: passify a disturbance

transnet.ir


معنی کلمه غائله را خاباندن ، معنی اصطلاح غائله را خاباندن ، به غائله را خاباندن چی می گن؟ ، غائله را خاباندن چی می شه؟، واژه غائله را خاباندن ، معادل غائله را خاباندن ، غائله را خاباندن synonym , غائله را خاباندن definition , غائله را خاباندن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 315 میلی ثانیه.