غائی


english

1 general:: final

transnet.ir


معنی کلمه غائی ، معنی اصطلاح غائی ، به غائی چی می گن؟ ، غائی چی می شه؟، واژه غائی ، معادل غائی ، غائی synonym , غائی definition , غائی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 357 میلی ثانیه.