غادر


english

1 general:: treacherous, traitor

transnet.ir


معنی کلمه غادر ، معنی اصطلاح غادر ، به غادر چی می گن؟ ، غادر چی می شه؟، واژه غادر ، معادل غادر ، غادر synonym , غادر definition , غادر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 299 میلی ثانیه.