غار

qârr


english

1 general:: laurel tree, cave

worldtranslators.net

2 general:: grotto, Cavern

شبکه مترجمین ایران

3 Law:: person deceiving another in a transaction or contract

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه غار ، معنی اصطلاح غار ، به غار چی می گن؟ ، غار چی می شه؟، واژه غار ، معادل غار ، غار synonym , غار definition , غار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 423 میلی ثانیه.