غار مصنوعی


english

1 general:: grotto

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه غار مصنوعی ، معنی اصطلاح غار مصنوعی ، به غار مصنوعی چی می گن؟ ، غار مصنوعی چی می شه؟، واژه غار مصنوعی ، معادل غار مصنوعی ، غار مصنوعی synonym , غار مصنوعی definition , غار مصنوعی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 279 میلی ثانیه.