غار گدازه ای


english

1 general:: lava cave

transnet.ir


معنی کلمه غار گدازه ای ، معنی اصطلاح غار گدازه ای ، به غار گدازه ای چی می گن؟ ، غار گدازه ای چی می شه؟، واژه غار گدازه ای ، معادل غار گدازه ای ، غار گدازه ای synonym , غار گدازه ای definition , غار گدازه ای meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 315 میلی ثانیه.