غارت

qâ-rat


english

1 general:: pillage, plunder, booty

transnet.ir

2 Law:: vt /چپاول، يغما/ ■ n plunder; robbery; pillage; spoliation; despolitation

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه غارت ، معنی اصطلاح غارت ، به غارت چی می گن؟ ، غارت چی می شه؟، واژه غارت ، معادل غارت ، غارت synonym , غارت definition , غارت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 375 میلی ثانیه.