غارت زده


english

1 general:: sacked, robbed, plundered

transnet.ir

2 Law:: also less often غارتزده /qâ-rat-za-de/ adj, n, pl: غارت‌زدگان ■ adj whose property has been plundered ■ n person or people who have been plundered or looted

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه غارت زده ، معنی اصطلاح غارت زده ، به غارت زده چی می گن؟ ، غارت زده چی می شه؟، واژه غارت زده ، معادل غارت زده ، غارت زده synonym , غارت زده definition , غارت زده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 357 میلی ثانیه.