غارت شده


english

1 general:: looted

transnet.ir


معنی کلمه غارت شده ، معنی اصطلاح غارت شده ، به غارت شده چی می گن؟ ، غارت شده چی می شه؟، واژه غارت شده ، معادل غارت شده ، غارت شده synonym , غارت شده definition , غارت شده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 284 میلی ثانیه.