غارت کردن


english

1 general:: loot

transnet.ir

2 Law:: ■ vt spoliate; rob; plunder; pillage; loot; sack; despoil; rifle; ravage

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه غارت کردن ، معنی اصطلاح غارت کردن ، به غارت کردن چی می گن؟ ، غارت کردن چی می شه؟، واژه غارت کردن ، معادل غارت کردن ، غارت کردن synonym , غارت کردن definition , غارت کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 304 میلی ثانیه.