غارتگر

qâ-rat-gar


english

1 general:: plunderer, robber

transnet.ir

2 Law:: pl: غارتگران ■ adj plunderer; looting; freebooter

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه غارتگر ، معنی اصطلاح غارتگر ، به غارتگر چی می گن؟ ، غارتگر چی می شه؟، واژه غارتگر ، معادل غارتگر ، غارتگر synonym , غارتگر definition , غارتگر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 292 میلی ثانیه.