غاردانه


english

1 general:: laurel berries

worldtranslators.net


معنی کلمه غاردانه ، معنی اصطلاح غاردانه ، به غاردانه چی می گن؟ ، غاردانه چی می شه؟، واژه غاردانه ، معادل غاردانه ، غاردانه synonym , غاردانه definition , غاردانه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 285 میلی ثانیه.