غارزی


english

1 general:: troglodytic

worldtranslators.net


معنی کلمه غارزی ، معنی اصطلاح غارزی ، به غارزی چی می گن؟ ، غارزی چی می شه؟، واژه غارزی ، معادل غارزی ، غارزی synonym , غارزی definition , غارزی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 266 میلی ثانیه.
بنر موبایل