غارشناس


english

1 general:: speleologist

transnet.ir


معنی کلمه غارشناس ، معنی اصطلاح غارشناس ، به غارشناس چی می گن؟ ، غارشناس چی می شه؟، واژه غارشناس ، معادل غارشناس ، غارشناس synonym , غارشناس definition , غارشناس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 363 میلی ثانیه.