غارشناسی


english

1 general:: speleology

worldtranslators.net


معنی کلمه غارشناسی ، معنی اصطلاح غارشناسی ، به غارشناسی چی می گن؟ ، غارشناسی چی می شه؟، واژه غارشناسی ، معادل غارشناسی ، غارشناسی synonym , غارشناسی definition , غارشناسی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 360 میلی ثانیه.