غارغار کردن


english

1 general:: croak

transnet.ir


معنی کلمه غارغار کردن ، معنی اصطلاح غارغار کردن ، به غارغار کردن چی می گن؟ ، غارغار کردن چی می شه؟، واژه غارغار کردن ، معادل غارغار کردن ، غارغار کردن synonym , غارغار کردن definition , غارغار کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 329 میلی ثانیه.