غارمانند


english

1 general:: cave-like

transnet.ir


معنی کلمه غارمانند ، معنی اصطلاح غارمانند ، به غارمانند چی می گن؟ ، غارمانند چی می شه؟، واژه غارمانند ، معادل غارمانند ، غارمانند synonym , غارمانند definition , غارمانند meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 240 میلی ثانیه.