غارنشین


english

1 general:: cave-dweller, troglodyte, Cave dweller, caveman

worldtranslators.net


معنی کلمه غارنشین ، معنی اصطلاح غارنشین ، به غارنشین چی می گن؟ ، غارنشین چی می شه؟، واژه غارنشین ، معادل غارنشین ، غارنشین synonym , غارنشین definition , غارنشین meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 323 میلی ثانیه.