قائل شدن

qâ-el šodan


english

1 general:: do

transnet.ir

2 Law:: consider; conceive; imagine; visualize; surmise; suppose

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: annex - for اهميت قائل شدن see the preceding entry.

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه قائل شدن ، معنی اصطلاح قائل شدن ، به قائل شدن چی می گن؟ ، قائل شدن چی می شه؟، واژه قائل شدن ، معادل قائل شدن ، قائل شدن synonym , قائل شدن definition , قائل شدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 316 میلی ثانیه.