قاب سرمایی


english

1 general:: Cryoplate

transnet.ir


معنی کلمه قاب سرمایی ، معنی اصطلاح قاب سرمایی ، به قاب سرمایی چی می گن؟ ، قاب سرمایی چی می شه؟، واژه قاب سرمایی ، معادل قاب سرمایی ، قاب سرمایی synonym , قاب سرمایی definition , قاب سرمایی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 403 میلی ثانیه.