قاب های بتن آرمه


english

1 general:: Reinforced Concrete Frames

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه قاب های بتن آرمه ، معنی اصطلاح قاب های بتن آرمه ، به قاب های بتن آرمه چی می گن؟ ، قاب های بتن آرمه چی می شه؟، واژه قاب های بتن آرمه ، معادل قاب های بتن آرمه ، قاب های بتن آرمه synonym , قاب های بتن آرمه definition , قاب های بتن آرمه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 412 میلی ثانیه.