قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر


english

1 general:: Buckling Restrained Braced Frames

transnet.ir


معنی کلمه قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر ، معنی اصطلاح قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر ، به قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر چی می گن؟ ، قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر چی می شه؟، واژه قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر ، معادل قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر ، قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر synonym , قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر definition , قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 415 میلی ثانیه.