قابل ابداع

~ eb-dâ’


english

1 Law:: that can be invented, innovated, originated, created : innovatable; inventible; creatable; contrivable

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه قابل ابداع ، معنی اصطلاح قابل ابداع ، به قابل ابداع چی می گن؟ ، قابل ابداع چی می شه؟، واژه قابل ابداع ، معادل قابل ابداع ، قابل ابداع synonym , قابل ابداع definition , قابل ابداع meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 420 میلی ثانیه.