قابل اتکا


english

1 general:: sound

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه قابل اتکا ، معنی اصطلاح قابل اتکا ، به قابل اتکا چی می گن؟ ، قابل اتکا چی می شه؟، واژه قابل اتکا ، معادل قابل اتکا ، قابل اتکا synonym , قابل اتکا definition , قابل اتکا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 328 میلی ثانیه.