قابل اتکاء بودن شواهد


english

1 general:: reliability of evidence

transnet.ir


معنی کلمه قابل اتکاء بودن شواهد ، معنی اصطلاح قابل اتکاء بودن شواهد ، به قابل اتکاء بودن شواهد چی می گن؟ ، قابل اتکاء بودن شواهد چی می شه؟، واژه قابل اتکاء بودن شواهد ، معادل قابل اتکاء بودن شواهد ، قابل اتکاء بودن شواهد synonym , قابل اتکاء بودن شواهد definition , قابل اتکاء بودن شواهد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 484 میلی ثانیه.