قابل ارتجاع

~ er-te-jâ’


english

1 general:: springy, elastic

transnet.ir

2 Law:: elastic; resilient

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه قابل ارتجاع ، معنی اصطلاح قابل ارتجاع ، به قابل ارتجاع چی می گن؟ ، قابل ارتجاع چی می شه؟، واژه قابل ارتجاع ، معادل قابل ارتجاع ، قابل ارتجاع synonym , قابل ارتجاع definition , قابل ارتجاع meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 430 میلی ثانیه.