قابل ارزیابی

~ arz-yâ-bi


english

1 general:: appreciable

transnet.ir

2 Law:: assessable; appraisable; evaluable; ratable (ie for taxation)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه قابل ارزیابی ، معنی اصطلاح قابل ارزیابی ، به قابل ارزیابی چی می گن؟ ، قابل ارزیابی چی می شه؟، واژه قابل ارزیابی ، معادل قابل ارزیابی ، قابل ارزیابی synonym , قابل ارزیابی definition , قابل ارزیابی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 446 میلی ثانیه.