قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده


english

1 general:: cost based prices

transnet.ir


معنی کلمه قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده ، معنی اصطلاح قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده ، به قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده چی می گن؟ ، قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده چی می شه؟، واژه قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده ، معادل قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده ، قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده synonym , قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده definition , قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 340 میلی ثانیه.