قیمومیت


english

1 general:: guardianship

transnet.ir


معنی کلمه قیمومیت ، معنی اصطلاح قیمومیت ، به قیمومیت چی می گن؟ ، قیمومیت چی می شه؟، واژه قیمومیت ، معادل قیمومیت ، قیمومیت synonym , قیمومیت definition , قیمومیت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 477 میلی ثانیه.