لئیم


english

1 general:: mean, miser

worldtranslators.net


معنی کلمه لئیم ، معنی اصطلاح لئیم ، به لئیم چی می گن؟ ، لئیم چی می شه؟، واژه لئیم ، معادل لئیم ، لئیم synonym , لئیم definition , لئیم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 403 میلی ثانیه.
بنر موبایل