لا


english

1 general:: ply, layer

transnet.ir


معنی کلمه لا ، معنی اصطلاح لا ، به لا چی می گن؟ ، لا چی می شه؟، واژه لا ، معادل لا ، لا synonym , لا definition , لا meaning
زمان تصویر سازی: 6 میلی ثانیه , زمان پردازش: 1257 میلی ثانیه.