لا ابالی


english

1 general:: slovenly, slipshod

transnet.ir


معنی کلمه لا ابالی ، معنی اصطلاح لا ابالی ، به لا ابالی چی می گن؟ ، لا ابالی چی می شه؟، واژه لا ابالی ، معادل لا ابالی ، لا ابالی synonym , لا ابالی definition , لا ابالی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 344 میلی ثانیه.