لا تکلیف

lâ-taklif


english

1 Law:: Ar., in Persian, more commonly بلاتكليف - at a loss what to do; at a loose end

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه لا تکلیف ، معنی اصطلاح لا تکلیف ، به لا تکلیف چی می گن؟ ، لا تکلیف چی می شه؟، واژه لا تکلیف ، معادل لا تکلیف ، لا تکلیف synonym , لا تکلیف definition , لا تکلیف meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 380 میلی ثانیه.