لابد


english

1 general:: perhaps, necessarily

transnet.ir


معنی کلمه لابد ، معنی اصطلاح لابد ، به لابد چی می گن؟ ، لابد چی می شه؟، واژه لابد ، معادل لابد ، لابد synonym , لابد definition , لابد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 384 میلی ثانیه.